top of page

KVKK

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanunlar”) uyarınca, kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak Vs Sanat Etkinlikleri Tic. A.Ş. (“Veri Sorumlusu”) tarafından bu aydınlatma metninde açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, Versus Art Project markası kapsamında sunulan hizmetler başta olmak üzere, Veri Sorumlusu tarafından sunulan hizmetlerden fayda sağlanması, yürütülen projelerin bilinilirliğinin ve farkındalığın arttırılması, Veri Sorumlusu tarafından sunulan hizmetlerin ilginiz doğrultusunda özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması, reklam, kampanya ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Veri Sorumlusu tarafından işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz yurt dışı ve yurt içinde birlikte çalışmakta olduğumuz iştiraklarımız, iş ilişkisinin devamı esnasında birlikte bizi temsil eden ve/veya faaliyetlerimizi yürütebilmek için iş birliği yaptığımız iş ortağımız olan kurum, kuruluşlarla paylaşılabilmektedir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz bizlerle temas edeceğiniz; elektronik ortamda internet sitesi ve mobil uygulama kanalıyla, fiziki ortamda yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler vasıtasıyla açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları toplanabilecektir.

İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

KVKK Md. 11 uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili tarafımıza başvurarak aşağıda sayılmış olan konular ile ilgili talepte bulunabilirsiniz;

-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme

-Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

-Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

-Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Veri Sorumlusu olarak taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktayız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Works
bottom of page